REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.stella.com.pl.

Sprzedawcą jest spółka Stella Pack spółka akcyjna z siedzibą w Lubartowie, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000689135, akta spółki przechowuje Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i został w całości wpłacony, NIP 714-17-12-077, REGON 431184288,

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: 81 852 67 00 oraz +48 667 660 915 - koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora Klienta,

- korzystając z adresu poczty elektronicznej e-mail: stella@stella.com.pl

 

DEFINICJE

 1.       Regulamin - niniejszy regulamin;  w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jedn. tekst: Dz. U. z2013 r., poz. 1422).
 2.       Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.stella.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3.       Sprzedawca – spółka Stella Pack spółka akcyjna z siedzibą w Lubartowie, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000689135, akta spółki przechowuje Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i został w całości wpłacony, NIP 714-17-12-077, REGON 431184288.
 4.       Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5.       Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6.       Towar - rzecz ruchoma prezentowana na witrynie Sklepu Internetowego oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 7.       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 8.       Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9.       System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej www.sklep.stella.com.pl w zakładce „Regulamin”.
 2.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3.       Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4.       Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 5.       Wszystkie dostarczane Towary są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 7.       Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8.       W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1.       Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.
 2.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Pozostałe zamówienia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia Towarów Kupującemu w wybrany przez Kupującego sposób.
 3.       Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest założenie przez Kupującego bezpłatnego konta użytkownika, dzięki któremu Kupujący będzie mógł również obserwować status realizacji zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4.       Założenie konta użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 5.       Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych i teleadresowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
 6.       W celu złożenia zamówienia na Towary Kupujący musi uruchomić na stronie www.sklep.stella.com.pl funkcję dodania Towaru do koszyka, a następnie kliknąć ikonę "Zamówienie".
 7.       Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia z danymi teleadresowymi, w tym podanie poprawnego, istniejącego adresu e-mail i numeru telefonu pod którym Sprzedawca kontaktując się z Kupującym będzie mogła potwierdzić złożenie Zamówienia i zawarcie  Umowy sprzedaży.
 8.       W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9.       Zamówienia złożone przez Kupującego, który nieprawidłowo wypełnił dane teleadresowe w formularzu zamówienia, w szczególności podał nieistniejący e-mail lub telefonu nie będą realizowane.
 10.   Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Kupujący nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
 11.   Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 12.   Sprzedawca potwierdzi przyjęcie poprawnie złożonego Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W potwierdzeniu zostanie wskazany m.in. numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy dokonać wpłaty ceny za nabyte Towary.
 13.   Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną za Towar.

 

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1.       Ceny Towarów są określone indywidualnie w odniesieniu do każdego Towaru.
 2.       Ceny Towarów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (ceny brutto).
 3.       Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 4.       Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostarczenia do Klienta, które zostaną doliczone zgodnie z postanowieniami Regulaminu. O kosztach wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówionych Towarów zostaje on dodatkowo poinformowany w trakcie procedury składania Zamówienia.
 5.       Kupujący może wybrać jedną z dwóch następujących form płatności za złożone Zamówienie i koszty dostawy:

a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 85 1090 2590 0000 0001 3546 4690 albo

b) płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

 1.         Warunkiem realizacji Zamówienia płatnego przelewem jest zaksięgowanie dokonanej przez Kupującego wpłaty  ceny za zamówione Towary oraz koszty wysyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy.  Jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia, zamówienie uważa się za anulowane przez Kupującego.
 2.       W celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien wpisać w tytule przelewu imię i nazwisko wskazane w formularzu zamówienia oraz numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
 3.       Sprzedawca wystawi Kupującemu paragon lub fakturę na zakupiony Towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z podaniem numeru NIP Kupującego.

 

WARUNKI DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

 1.       Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia z zastrzeżeniem, że jest dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.       Dostawa Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dokonania indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie sposobu i kosztów realizacji Zamówienia.
 3.       Dostawa Towarów odbywać się będzie w sposób określony przez Kupującego w Zamówieniu: przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD.
 4.       Koszty dostawy Towarów ponosi Klient, chyba że w trakcie składania Zamówienia nas stronie internetowej Sklepu wyświetlona zostanie informacja wskazująca na darmową dostawę do Klienta.
 5.       Koszt dostarczenia jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Koszt dostarczenia obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne podmiotowi za pośrednictwem którego będą dostarczone Towary. Sprzedający nie pobiera żadnego dodatkowego wynagrodzenia za dostarczenie Kupującemu Towarów. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie www.sklep.stella.com.pl oraz w niniejszym regulaminie.
 6.       Koszty dostawy Towarów wynoszą:

a) przesyłka priorytetowa za pośrednictwem firmy DPD przy płatności przelewem – 13,00 złotych brutto,

b) przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD –20,50 złotych brutto.

 1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów Klientowi, który wskazał niedokładny bądź błędny adres dostawy.
 2.       Realizacja Zamówienia rozpoczyna  się z momentem wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.       Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

- w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy  - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

- w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

 1.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę – Stella Pack spółka akcyjna w Lubartowie (ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, faks 81 852 67 00, e-mail: stella@stella.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, fakseml ub pocztą elektroniczną).
 2.       Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty w załączniku do Regulaminu.
 3.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4.       Skutki odstąpienia od umowy:

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

- Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy otrzymaną rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

- Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50,00 złotych.

 1.         Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1.         Prawo odstąpienia od umowy na określonych powyżej zasadach nie przysługuje Klientowi, który nie jest Konsumentem.

 

REKLAMACJE

 1.       Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedawcy - Stella Pack spółka akcyjna, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: stella@stella.com.pl.
 2.       Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3.       W stosunku do Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4.       Towary nie są objęte gwarancją producenta.
 5.       W przypadku sprzedaży Towaru Klientowi, który nie jest Konsumentem, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne Towaru, chyba że Sprzedawca podstępnie zataił wadę.

 

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.         Przystępując realizacji Umowy Sprzedaży i akceptując niniejszy regulamin Konsument/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 2.         Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie wyrażonej akceptacją niniejszego regulaminu jest firma Stella Pack S.A. z siedzibą przy ulicy Krańcowej 67 , 21-100 Lubartów, tel: 81 852 67 00, adres e-mail - stella@stella.com.pl
 3.         Administrator danych przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia, wysyłki towaru oraz wystawienia niezbędnych dokumentów sprzedażowych.
 4.         Konsumentowi/klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi.
 5.         Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja Umowy Sprzedaży.
 6.         Dane udostępnione przez Konsumenta/Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz partnerzy świadczący usługi techniczne
 7.         Dane udostępnione przez Konsumenta/Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 8.         Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9.          W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody Stella przetwarza dane osobowe w celach marketingowych (użytek własny) , dane te przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, w każdym momencie przysługuje Panu/I prawo cofnięcia tej zgody.
 10.     Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres niezbędny do:

a)      Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)      Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

 

 1.     Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem http://sklep.stella.com.pl/stella/pl/content/8-polityka-prywatnosci

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2.       Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3.       Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 23 stycznia 2015 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-              Adresat:

Stella Pack spółka akcyjna z siedzibą w Lubartowie, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów,

numer faksu: 81 852 67 05,

adres e-mail: stella@stella.com.pl

 

-              Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

-              Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ______________________________________________

 

-              Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________________________

 

-              Adres konsumenta(-ów) _______________________________________________________

 

-              Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

               

                __________________________________________________________________________

 

-              Data ___________________________________

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.