W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r., chcielibyśmy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

W związku z powyższym będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stella Pack w Lubartowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stella Pack z siedzibą przy ul. Krańcowej 67, 21-100 Lubartów (nr tel. +48 81 852 67 00, adres e-mail stella@stella.com.pl ) 
 1.        Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 •          realizacja i obsługa zamówień (w tym przetwarzanie archiwalne  na potrzeby ewentualnych roszczeń obu stron, obsługi reklamacji);
 •          obsługi usługi Newsletter – (dotyczy danych osób, które wyraziły na to odrębną zgodę).
 1.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 •          Podmiot świadczący usługi związane z administrowaniem sklepu internetowego ;
 •          inne podmioty w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Sądy; Prokuratura) .
 1.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Stella Pack w Lubartowie  w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (np. Newsletter) dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, lecz nie dłużej jak 5 lat od wyrażenia tej zgody.
 2.        W związku z przetwarzaniem przez Stella Pack, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 •          dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator danych;
 •          sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 •          usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 •          ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1.        W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).”